Algemene voorwaarden van NutalPro

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2024

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze dienst.

Interpretatie en definities

Interpretatie

Alle woorden die met een hoofdletter beginnen, worden gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze meervoud of enkelvoud zijn.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

  • Gelieerde ondernemingen zijn bedrijven die zeggenschap hebben over, worden gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staan van een bepaalde partij, waarbij ‘controle’ betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben bij verkiezingen door bestuurders. of andere functionarissen.
  • Land verwijst naar: Sleeswijk-Holstein, Duitsland
  • Bedrijf (deze Overeenkomst betekent “het Bedrijf”, “ons”, “onze” of “ons”) verwijst naar NutalPro, 65451, Henkelstraße 26, Soldinger, Duitsland.
  • Apparaat verwijst naar alle apparaten die toegang hebben tot de diensten, dat wil zeggen de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Dienst betekent de Website.
  • Met Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) worden deze Voorwaarden bedoeld, die de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
  • Sociale mediadiensten van derden, dit verwijst naar alle diensten of inhoud (inclusief informatie, gegevens, diensten of producten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of toegankelijk zijn.
  • Website staat voor NutalPro.com en is toegankelijk via https: (https://nutalpro.com).
  • Het verwijst naar een dergelijke persoon die de Dienst gebruikt of gebruikt, of naar het Bedrijf of een andere juridische entiteit met betrekking tot een dergelijke persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, al naar gelang het geval.

Akkoordverklaring

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Dienst en vormen de overeenkomst tussen het Bedrijf en u. Deze Voorwaarden definiëren de rechten en plichten van alle Gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw gebruik van en toegang tot deze diensten veronderstelt dat u deze algemene voorwaarden accepteert en naleeft. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, bezoekers en personen die toegang hebben tot of gebruik maken van deze Dienst.

Door deze service te gebruiken of te openen, gaat u akkoord met al deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, mag u deze service niet gebruiken.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is verder afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft onze praktijken en ook ons beleid met betrekking tot het verzamelen van al uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt. Ook wordt u geïnformeerd over privacyrechten en hoe u uzelf op grond van de wet kunt beschermen. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan ook links bevatten naar diensten of websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over de inhoud, praktijken of het privacybeleid van websites of diensten van derden. Hiervoor wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard. U erkent en gaat er tegelijkertijd mee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indirect of direct, voor enig verlies of schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke diensten, goederen of enige inhoud die beschikbaar is op of via deze diensten of websites zijn veroorzaakt of zouden zijn veroorzaakt.

Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Voltooiing

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk en zonder waarschuwing beëindigen. De reden doet er niet toe, inclusief, zonder beperking, als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Ongeacht eventuele schade die kan ontstaan, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers met betrekking tot de bepalingen van deze Voorwaarden en het exclusieve rechtsmiddel beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Dienst heeft betaald of tot 100 EUR als u in het kader van de Dienst heeft betaald. Ik heb niets gekocht bij de service.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn het Bedrijf of zijn leveranciers niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale of directe gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere belangrijke informatie, persoonlijk letsel, bedrijfsonderbreking verlies van privacy, dat kan voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst, de software van derden en/of de hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met of op enigerlei wijze gerelateerd aan de bepaling van deze Voorwaarden en Voorwaarden) als een leverancier of het bedrijf zelf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en ook als bijvoorbeeld het rechtsmiddel zijn doel niet bereikt.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen in sommige gevallen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

Disclaimers “zoals aanwezig” en “zoals beschikbaar”.

De Service wordt aan u geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten of defecten, zonder garantie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en hun dienstverleners en licentiehouders, alle garanties af, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief eventuele impliciete garanties op de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een speciaal doel, eigendomsrechten en niet-inbreuk op rechten, evenals garanties die voortvloeien uit de bedrijfsvoering, prestaties, gebruik of zelfs commerciële praktijken. Het Bedrijf biedt geen garantie of toezegging, en doet geen verklaring, dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal samenwerken met andere applicaties of software, systemen of diensten, bijvoorbeeld zonder onderbreking zal werken, Betrouwbaarheid of prestatienormen foutloos zijn of worden nageleefd of dat bijvoorbeeld defecten of fouten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Niettegenstaande het voorgaande geeft noch het Bedrijf, noch een van de leveranciers van het Bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service of de producten, materialen, informatie en inhoud die daarin zijn opgenomen, dat de Service ononderbroken zal zijn of ononderbroken foutloos beschikbaar is met betrekking tot de nauwkeurigheid en tijdigheid van de dienst.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten beperkingen of garanties op de toepasselijke rechten van een gebruiker niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat sommige of alle bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. In een dergelijk geval zullen de garantiedisclaimers en -beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet echter worden toegepast voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst is de wetgeving van het Land van toepassing, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. Uw gebruik van deze Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere staats-, lokale, internationale of nationale wetten.

Beslechting van geschillen

Als u zich zorgen maakt of problemen ondervindt met betrekking tot deze service, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen. Dit betekent dat u contact opneemt met het bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als u een consument uit de Europese Unie bent, zijn alle bepalingen van de wet van het land waar u woont of domicilie heeft op u van toepassing.

Naleving van de wetten van andere landen

Tegelijkertijd verklaart en garandeert u ons dat u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de overheid rust of dat door de overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt en dat u op geen enkele lijst staat met beperkte of verboden partijen.

Scheidbaarheid en afstandsverklaring

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd en aangepast om alle doelstellingen van de Gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden hierin, zal het onvermogen om een recht uit te oefenen of om nakoming van enige verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, geen invloed hebben op het vermogen van een andere partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties daarna te eisen. een inbreuk is een verklaring van afstand van een mogelijke volgende inbreuk.

Vertaling interpretatie

Het kan zijn dat de Algemene Voorwaarden vertaald zijn. Indien zich een juridisch geschil voordoet, gaat u ermee akkoord dat in dit geval alleen de originele tekst van toepassing is.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden op ons verzoek te vervangen of te wijzigen. Als een wijziging belangrijk voor u is, proberen we u hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wij alleen bepalen wat een significante verandering is.

Als u na deze wijzigingen gebruik blijft maken van onze Dienst, betekent dit dat u ook akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, stop dan met het gebruik van deze website.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: